SELTSIST

Padise Jahimeeste Selts on mittetulundusühing, mis on asutatud üle 10 aasta tagasi. Eesmärgiks tegeleda lisaks jahiulukivarude majandamisele ka seltsilise tegevusega jahispordialade harrastamisel ning ühiste ürituste korraldamisel. Seltsi liikmeskond koosneb Padise valla elanikest või teistest vallaga tugevalt seotud isikutest. Vabatahtlike jahimajandate liikmeskond on püsinud viimastel aastatel suurusjärgus pisut üle 100 inimese.

Padise jahipiirkond on moodustatud vastavalt keskkonnaministri 31. mai 2006. a määrusele nr 38 (RTL 2006, 47, 845) ning selle hulka kuulub 25 560 ha jahialasid. Padise jahialad on looduskaunid ning väga mitmekesised nii liigirikkuse kui ka maastikujoonte poolest. Leidub küpsetest okaspuistutest madalate lepalodudeni, märgadest soodest kivise mererannani. Meie jahiala metsades kohtab hoolikas külastaja metskitsede, metssigade ja põtrade kõrval hea õnnega ka haruldasemaid loomi nagu ilves ja hunt. Täpsemad piirid jahialade kohta leiad kaardilt.

Igal jahiaastal on Selts tegelenud aktiivselt ulukiressursi majandamisega, soovides hoida erinevate ulukite populatsioone elujõulisena ning tugevatena, seejuures piirates nende arvukust nõnda, et oleks võimalus minimaalseteks kahjustusteks – olgu need siis metsas, põllul või koduloomade seas. Mitmed maaomanikud on olnud siinjuures lisaks heaperemehelikule sallivusele ka heaks toeks, informeerides jahimehi aegsasti nende omandil toimuvast ning aidanud ennetavate võtetega olulise kahju tekkimist vältida. Heas koostöös peitub edu!